Verkoopsvoorwaarden
 
Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op de on-line bestellingen via de webwinkel  www.abitanadirect.com
 
1.       De maatschappelijke zetel van ABITANA NV is gevestigd op Bergensesteenweg 709 bus 34, 1600 Sint-Pieters-Leeuw , België.  De onderneming is gekend onder rijksregisternummer 478469722 en BTW nummer BE0478469722, tel +32 (0) 2 412 00 60, e-mail sales@abitana.com.
2.       Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen ABITANA NV en haar klanten onderworpen aan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die worden geacht aanvaard te zijn door de klant, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.
3.       Niettegenstaande de algemene voorwaarden, de www.abitana.com  website, de webwinkel www.abitanadirect.com , evenals hun inhoud wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor een beperkt aantal landen. Dientengevolge is het aanbod op deze site slechts bestemd voor klanten die vanuit deze landen bestellen en naar deze landen beleverd worden.
4.       ABITANA NV behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze  aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de klant om regelmatig te controleren of er wijzigingen aangebracht werden.
5.       Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving op de site, zijn het aanbod en de prijslijsten geldig zolang ze vermeld staan in onze on-line catalogus. ABITANA NV behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de prijslijsten en de eigenschappen van haar aanbod te wijzigen.
6.       De betaling van de on-line bestellingen kan gebeuren op verschillende manieren:
•    Via de beveilgde betaalproviders die op de webwinkel aangeboden worden.
•    Via manuele overschrijving (giro) op ons bankrekeningnummer. (In dit geval kunnen de door u bestelde producten slechts voor u gereserveerd worden na ontvangst van uw betaling. Bijgevolg raden wij u aan uw betaling zo snel mogelijk te regelen via uw bankinstelling.
7.       De betaling dient onmiddellijk en volledig uitgevoerd te worden.  
Indien om één of andere reden de bestelling niet volledig kan geleverd worden, zal na contactname via telefoon of e-mail de gedeeltelijke terugbetaling binnen de week uitgevoerd worden op het bankrekeningnummer dat door de klant werd gebruikt om de aankoop te doen.
Voor terugbetaling ingeval van de uitoefening van het verzakingsrecht, zie par.12.
8.       Tenzij in geval van overmacht, vindt de levering plaats tussen de 3 en de 7 werkdagen na ontvangst van de betaling.De leveringstermijn is slechts indicatief.  ABITANA NV zal al het mogelijke doen om zich aan de vooropgestelde leveringstermijn te houden, maar het feit dat deze overschreden wordt, geeft aan de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding of verbreking van de overeenkomst.  Indien sommige goederen niet leverbaar zijn, zal ABITANA NV de klant zo snel mogelijk hiervan op de hoogte brengen.  abitana heeft het recht om een besteld product te vervangen door een ander equivalent product indien het gaat om een nieuwe versie van hetzelfde product, of het product dat de opvolger is van een product dat niet meer verkrijgbaar is.   
9.       De levering gebeurt op het bij de bestelling vermelde adres. Onze expediteur zal de koopwaar enkel afleveren mits vertoning van een officieel identiteitsbewijs en ondertekening door de klant van een leveringsbon voor goede ontvangst. Elk zichtbaar gebrek van het product moet worden vermeld op de leveringsbon en onmiddellijk via e-mail worden bevestigd aan sales@abitana.com  bij onze dienst verkoop, die zal worden belast met de opvolging van uw klacht.
10.  ABITANA NV biedt op de door haar geproduceerde goederen een waarborgperiode van 24 maanden aan consumenten en 12 maanden aan zakelijke klanten.  Indien na onderzoek blijkt dat de geleverde goederen, binnen de geldende waarborgperiode, niet voldoen aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden, zullen zij op keuze van ABITANA NV ofwel door gelijkaardige goederen vervangen worden ofwel hersteld worden.
Voor de goederen waarbij ABITANA NV fungeert als tussenpersoon, wordt de garantie van de geleverde goederen beperkt tot deze die door de fabrikant wordt verleend.
De waarborg strekt zich niet uit tot de ingrepen en/of vervangingen welke vereist worden ingevolge natuurlijke slijtage, voortvloeiende uit nalatigheid of onvakkundige behandeling.
Behoudens de verplichting tot vervanging of herstelling van de producten zoals hierboven beschreven, is ABITANA NV tot geen enkele schadevergoeding voor interventies of vervolgschade gehouden.
De zendnota en/of factuur die u bij de goederen ontvangt is uw garantiebewijs, hou deze dus zeker goed bij.
Om van uw garantie te kunnen genieten, gelieve contact op te nemen met onze dienst verkoop op het nummer  +32 (0)2 412 00 60, per fax op +32 (0)2 412 00 61 of via e-mail sales@abitana.com.
11.   ABITANA NV laat haar klanten voor zover nodig weten dat de sites  www.abitana.com en www.abitanadirect.com  hyperlinks kunnen bevatten die doorverwijzen naar andere sites. ABITANA NV wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud die verschijnt op een verbonden site of voor elk product of dienst waarnaar door de verbonden site wordt verwezen. Deze sites  worden beheerd door een partij, die niet is verbonden met ABITANA NV.
12.   De wetgeving rond internet verkoop wordt geregeld door het Belgisch Wetboek van Economisch Recht (WER), art. VI, 46, en meer bepaald in paragrafen 2, 3 en 7 daarvan.
De consument heeft het recht de verkoper te melden dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgaaf van reden, binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag van levering. Dit verzakingsrecht wordt toegekend aan de gebruiker om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. De wet verstaat onder “consument": elke fysische persoon of rechtspersoon die niet voor beroepsdoeleinden op de markt gebrachte producten of diensten verkrijgt of gebruikt. U geniet dus niet van dit verzakingsrecht indien u als zakelijke klant voor beroepsdoeleinden producten koopt van ABITANA NV.
Deze verzaking zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant via email aan sales@abitana.com of via aangetekende zending naar ABITANA NV, Eshop Order Verzaking, Bergensesteenweg 709 bus 34, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, België zijn verlangen kenbaar heeft gemaakt en op voorwaarde dat de koopwaar zich bevindt in de originele verpakking, ze volledig is, ongebruikt, onbeschadigd en klaar voor verkoop. Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door ABITANA NV zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen.
Ingeval van uitoefening van zijn verzakingsrecht, zal de verbruiker binnen de 14 dagen volgend op de verzending van zijn email of aangetekend schrijven, de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en op eigen kosten terugzenden naar ABITANA NV, Dienst "Retour E-Shop". Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" en "tegen rembours" zullen dus worden geweigerd. In uw eigen belang raden we u aan het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren. De artikels dienen te worden terugbezorgd op het adres vermeld in artikel 1 van onderhavige voorwaarden, samen met de leveringsdocumenten, en de factuur.
Wanneer het verzakingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van 30 dagen overgaan tot terugbetaling van elke som die u ons zou hebben betaald voor de aankoop van één of meerdere artikels, behoudens de  transportkosten. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat u gebruikte voor de betaling.
13.   Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.
14.   De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,...).
15.   Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de handelsrechtbank van Vlaams-Brabant in het Vlaamse Gewest.
Belgische consumenten kunnen, nadat ze zelf een schriftelijke minnelijke schikking hebben getracht te bekomen, een beroep doen met de consumentenombudsdienst, Koning Albert II-laan 8 bus 1, 1000 Brussel, Tel.: +32 2 702 52 20  contact@consumentenombudsdienst.be
Onlinebeslechting van geschillen wordt aangeboden aan consumenten via het  Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting